Disclaimer

Disclaimer voor www.toptiekzierikzee.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.toptiekzierikzee.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 't Optiek Zierikzee. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 't Optiek Zierikzee is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 't Optiek Zierikzee of ingeval van gebruikt materiaal van derden, bij desbetreffende maker waarop het auteursrecht van toepassing is.

Geen garantie op juistheid (Indien van toepassing)
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 't Optiek Zierikzee te mogen claimen of te veronderstellen.

't Optiek Zierikzee streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wel zouden wij het zeer waarderen ons hiervan op de hoogte te brengen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. 't Optiek Zierikzee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.toptiekzierikzee.nl op deze pagina.

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN COOKIES

om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te vergroten. Hiervoor is wel je toestemming nodig. Meer weten over de verzamelde gegevens, zie onze Privacyverklaring

IK GA AKKOORD

 

OVNNUVOANVC